Welkom!

Bij Coffeebreak Webdesign staan we garant voor kwalitatieve websites!

Coffeebreak Logo

Algemene Voorwaarden


We streven er bij Coffeebreak Webdesign naar om onze algemene voorwaarden duidelijk te formuleren. Indien u toch verdere vragen heeft of onduidelijkheden opmerkt, contacteer ons dan gerust op 0493/74.52.57 of via onze contact pagina.

Art. 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Coffeebreak Webdesign of door het aanvaarden van een offerte van Coffeebreak Webdesign, beschouwd als door de klant aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Coffeebreak Webdesign.

Art. 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.

Art. 3: Prijzen

De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 7 dagen. Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW, door de wet op de kleine ondernemingen.

Coffeebreak Webdesign behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

Art. 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Coffeebreak Webdesign opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Iedere klacht betreffende de levering dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Coffeebreak Webdesign per aangetekende brief. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De aanvaarding van een offerte kan via email gebeuren of per getekende offerte.

De facturatie gebeurt meteen na oplevering van de website of start van de diensten, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 8 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.

Art. 5: Leveranciers en andere contractanten

De algemene voorwaarden van Coffeebreak Webdesign’ leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. Coffeebreak Webdesign kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor Coffeebreak Webdesign op hen beroep doet (bijvoorbeeld het tijdelijk onbeschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van door Coffeebreak Webdesign aangemaakte websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze websites).

De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dit VZW DNS Belgium, www.dns.be). De klant zal Coffeebreak Webdesign vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen blijven eigendom van de klant maar Coffeebreak Webdesign behoudt zich het recht voor om de transfer van een domeinnaam te blokkeren tot alle openstaande facturen van de betreffende klant voldaan zijn.

Art. 6: Aansprakelijkheid

In geen geval is Coffeebreak Webdesign aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en Coffeebreak Webdesign op de website plaatst. Coffeebreak Webdesign is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Coffeebreak Webdesign in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, email-accounts en andere systemen door Coffeebreak Webdesign verschaft.

Art. 7: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van Coffeebreak Webdesign, kan hij dat laten weten op volgend adres: yoni@coffeebreak-webdesign.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Coffeebreak Webdesign worden meegedeeld.

Art. 8: Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Coffeebreak Webdesign gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Indien de website evenwel afbeeldingen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Coffeebreak Webdesign werden gehaald van een al dan niet betalende online bibliotheek, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden van deze online bibliotheek.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Coffeebreak Webdesign of een derde waarmee Coffeebreak Webdesign hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de website verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software.

Art. 9: Hostingdiensten

De hostingdiensten worden door Coffeebreak Webdesign aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor. Indien de klant zijn website elders wil laten hosten, dan kan Coffeebreak Webdesign assisteren in de migratie hiervan mits betaling van een vergoeding aan uurtarief.

Coffeebreak Webdesign verleent enkel ondersteuning voor websites die bij Coffeebreak Webdesign gehost worden. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik. In geval van twijfel zal twee uur ondersteuning in een gegeven maand gelden als limiet voor fair gebruik.

Art. 10: GDPR

GDPR is een uitgebreide bescherming van persoonsgegevens. De applicaties van Coffeebreak Webdesign worden op maat van de klant gemaakt en naar diens specificaties.

De klant is zelf verantwoordelijk om specificaties op te maken die GDPR compliant zijn. Coffeebreak Webdesign treedt enkel op als adviserend orgaan. Boetes voortkomend uit het niet compliant zijn, kunnen in geen geval ten laste gelegd worden aan Coffeebreak Webdesign.

Inzake de bescherming van de data en de meldingsplicht ten gevolge van een datalek werkt Coffeebreak Webdesign samen met een GDPR compliant hosting partner.

"Unless both sides win, no agreement can be permanent."

- Jimmy Carter

"Unless both sides win, no agreement can be permanent."

- Jimmy Carter